Kvinnor som deltar i mammografiscreening hos Unilabs bidrar till forskningen

I början av maj i år publicerades de första resultaten från en stor klinisk studie som har ägt rum på Bröstenheten i Malmö. Målet med studien har varit att utvärdera tomosyntesens roll i bröstcancerscreening.

Malmö Breast Tomosynthesis Screening Trial (MBTST)
Tomosyntes är en 3D-mammografi med möjlighet att undvika problemet med överlappande vävnad vilket kan minska sensitiviteten i den konventionella 2D-mammografin. Projektet heter Malmö Breast Tomosynthesis Screening Trial (MBTST) och initierades av docent Ingvar Andersson som tidigt såg potentialen i 3D-mammografi.

MBTST är en prospektiv populationsbaserad studie där ett slumpmässigt urval av kvinnor i Malmös screeningprogram har blivit inbjudna att delta i studien. Kvinnorna har gjort en mammografi och tomosyntes. Dessa bilder har sedan dubbelgranskats separat av bröstradiologerna i Malmö. Hela studien omfattar 15000 kvinnor, en siffra som uppnåddes i februari år.

Enprojektions-tomosyntes som möjlig screeningmetod
Forskargruppens konklusion är att enprojektions-tomosyntes som enskild screeningmetod verkar vara möjlig.

Resultaten som nyligen publicerades i European Radiology är en analys av första hälften av studiepopulationen, dvs. 7 500 kvinnor som har sammanställts av Kristina Lång, doktorand och nyanställd bröstradiolog i Malmö. Det visade sig att tomosyntes hittade drygt 40 % fler cancrar, där detektionsgraden ökade från 6.3 till 8.9 per 1 000 screenade kvinnor. Man kunde även se att återkallningsfrekvensen ökade från 2,6 till 3,8 %.

Studien, vilken leds av Sophia Zackrisson, docent och röntgenläkare på SUS, har fått internationell uppmärksamhet och är den enda screeningstudie som utvärderar enprojektions-tomosyntes som ensam screeningmetod. Övriga populationsbaserade tomosyntesstudier har utvärderat tvåprojektions-tomosyntes i kombination med mammografi. Dessa studier har också visat en ökad cancerdetektion. MBTST är också den enda som använt reducerad bröstkompression (ca 50 % -ig reduktion) vid 3D-bildtagningen, vilket kan innebära en stor fördel för kvinnor som deltar i screeningprogram.

”Det finns många intressanta studier man kan göra på detta material”, säger Kristina Lång, ”vilka för och nackdelar har 3D-mammografi i screening? Vilka typer av falskt positiva genereras, hur ser det ut med överdiagnostik med tomosyntes, intervallcancrar och i slutänden vad är kostnaden mot nyttan?”

15 000 kvinnor ska nu följas under två år och därefter ska slutresultaten av MBTST, en av de största kliniska röntgenstudierna i Sverige, sammanställas.
Länk till European Radiology

För mer information:
Cecilia Odelsparr
Affärsutvecklings- och marknadschef Unilabs Sverige
tel: 0707-36 36 58
e-post: cecilia.odelsparr@unilabs.com

Unilabs verksamheter inom laboratoriemedicin och radiologi är i dag en naturlig del av den svenska vårdkedjan. Vi möter våra patienter och kunder på sjukhus, närakuter, primärvårdslaboratorier och fristående mottagningar. Årligen genomför vi ungefär 500 000 radiologiundersökningar och omkring 13 miljoner laboratoriemedicinska analyser. Av våra totalt 5 000 medarbetare i Europa, arbetar drygt 900 i Sverige.